Masz pytanie?

REGULAMIN

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.aziraliliart.com Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu, co oznacza jego akceptację.

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.AZIRALILIART.COM

 

      I.        Postanowienia ogólne

     II.        Definicje

    III.        Rodzaj i zakres usług elektronicznych

   IV.        Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

    V.        Warunki zawierania umów sprzedaży

   VI.        Sposoby płatności

  VII.        Koszt, termin i sposoby dostawy

 VIII.        Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

   IX.        Tryb postępowania reklamacyjnego

    X.        Prawo odstąpienia od umowy

   XI.        Własność intelektualna

  XII.        Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)

 XIII.        Postanowienia końcowe

 

I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.    Sklep internetowy działający pod adresem www.aziraliliart.com prowadzony jest przez  firmę ASETZ PRO. Krajowy rejestr esg. sp. z o. o., ul.Komandorska 53/2b, 53-432  Wrocław

adres do doręczeń: ul. Pieszycka 32, 50-537 Wrocław,  NIP 8992959996:  , adres poczty elektronicznej (e-mail):aziralili.corp@gmail.com, tel. +48 607 067 999

2.    Sklep www.aziraliliart.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.    Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.aziraliliart.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4.    Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.aziraliliart.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5.    Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

6.    Sklep www.aziraliliart.com prowadzi sprzedaż  Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

7.    Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

a)    Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

b)    Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

c)    Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II.            DEFINICJE

 

1.    DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.    FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.aziraliliart.com umożliwiający złożenie Zamówienia.

3.    KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.    KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5.    REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

6.    SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.aziraliliart.com

7.    SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA –  wykonujący działalność gospodarczą pod firmą ASETZ PRO.Krajowy rejestr esg. sp. z o. o, ul.Komandorska 53/2b, 53-432  Wrocław

adres do doręczeń: ul. Pieszycka 32, 50-537 Wrocław,  NIP 8992959996

.

8.    PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, produkt digitalny, cyfrowy albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9.    UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

10.  USŁUGOBIORCAosoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

11.  USŁUGA ELEKTRONICZNAusługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

12.  ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

13.  NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

 

III.           RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1.    Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a)    zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

b)    korzystanie z Newslettera.

2.    Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3.    Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

IV.           WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1.   Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2.   Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

b)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.   Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a)    komputer z dostępem do Internetu,

b)    dostęp do poczty elektronicznej,

c)    przeglądarka internetowa,

d)    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4.   Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5.   Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6.   Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V.            WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 

1.    Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

2.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera  podatek VAT,   wszelkie . Cena nie zawiera kosztów dostawy.

3.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.    Zamówienia można składać:

a)    poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.aziraliliart.com) – 24 godziny na dobę przez cały rok,

b)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aziralili.corp@gmail.com

5.    Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 10 do 17.   Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz.17, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

6.    Zawarcie Umowy Sprzedaży.

a)      Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

b)      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

Ø  potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

Ø  oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

Ø  pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

Ø  niniejszy Regulamin.

c)      Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 6 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

7.    Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

 

VI.           SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a)    płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b)    płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,

c)    płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (TPay, Elavon).

2.    W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

3.    W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub innych metod płatności oraz zakup na raty. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

4.    Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5.    W przypadku złożenia Zamówienia na Produkt nieprefabrykowany (ZAMÓWIENIA SPECJALNE), Klient jest zobowiązany do zapłaty 60% wartości Zamówienia, tytułem bezzwrotnej zaliczki w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego. Jej wysokość zostaje zaliczona na poczet ceny całościowej.

 

VII.           KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 

1.    Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2.    Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

3.    Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a)    Czas kompletowania Produktu wynosi od 2 do 3  Dni Roboczych.

b)    Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 

VIII.        WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1.    Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a)    Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Newsletter).

b)    Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
aziralili.corp@gmail.com,

c)    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d)    Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2.    Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

IX.          TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

1.    Reklamacje z tytułu rękojmi:

a)    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

b)    Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aziralili.corp@gmail.com, lub pisemnie na adres:ul. Pieszycka 32, 50-537 Wrocław.

c)    W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

d)    Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Pieszycka 32, 50-537 Wrocław.

e)    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

f)     W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 30 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty wymiany Produktu na wolny od wad.

2.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a)    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aziralili.corp@gmail.com,

b)    W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c)    Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

d)    Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób